ಐಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಕೇಟರ್ ಗೂಮರ್ ಹಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಡಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ..!