'ದೇವ್ರಂಥ ಮನುಷ್ಯ'ನ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಕಳೆದೋದ್ರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ...!