'ಎಂಎಲ್ ಎ' ಆಗಿ 'ಬಿಲ್ಡಪ್' ಕೊಡ್ತಿದಾನೆ 'ದೇವರಂಥ ಮನುಷ್ಯ' ಪ್ರಥಮ್